กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

15 มีนาคม. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก โดยนายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์ คณะผู้บริหาร. นำเจ้าหน้าที่พนักงาน กำนันตำบลสามแยก ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้านในตำบลสามแยก ศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในตำบลสามแยก ศึกษาดูงาน ณ . ???? องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ????องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม. 45 คน โดยการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลตำบลสามแยก จะดำเนินการก่อสร้าง ณ โคกคึมม่วง บ้านโคกสว่าง

Leave a Comment