นายเลอพงษ์ รักษาเพียร
นายก อบต.สามแยก
โทร 062-9049093

การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 19
  • 16
  • 30
  • 27
  • 195
  • 808
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง 
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A 
O9 Social Network
       Facebook
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
          
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

        แผนการใช้จ่างงบประมาณประจำปี 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

        แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

        ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        ศูนย์บริการ
        เว็บบอร์ด
        Facebook

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี                                                                             ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
O32 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

        เว็บบอร์ด        

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O33 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

          เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร 

O34 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O35 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

O36 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

        การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

        รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O41 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

        การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

o43 นโยบายนักทรัพย์