การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 20
  • 17
  • 30
  • 27
  • 196
  • 809

โครงการชาวตำบลสามแยกร่วมใจแสดงความความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ตามที่สำนักพระราชวัง  ได้มีประกาศ  ลงวันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559                      
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี   จักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรสวรรคต นั้น พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังเป็นที่ประจักษ์ในทุกดวงใจของผู้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและนานาอารยประเทศทั่วโลก ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ ทรงเปี่ยมด้วยพระราชหฤทัยที่ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม และทรงตรากตรำพระวรการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการเพื่อความสงบของแผ่นดินไทย  ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของของปวงชนชาวไทย เพื่อแสดงถึงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกเป็นหน่วยราชการที่อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน มีหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ  ในการพิทักสันติรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็น ที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ตลอดจนเสริมสร้างความสงบสุขของประชาชน จึงได้จัดให้มีโครงการ“โครงการชาวตำบลสามแยกร่วมใจแสดงความความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช”