การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 8
  • 2,202
  • 614
  • 5,220
  • 592
  • 17,833
  • 24,829

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​ณ ที่วาการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร