การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 9
  • 3
  • 105
  • 34
  • 631
  • 1,409

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​ณ ที่วาการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร