การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 12
  • 96

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
​ณ ที่วาการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร