ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เบอร์โทร : 086-8472388
การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 10
  • 2,160
  • 609
  • 5,220
  • 592
  • 17,791
  • 24,787

กิจกรรม

ไฮไลท์กิจกรรม

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายเลอพงษ์ รักษาเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เป็นประธานประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เพื่อแจ้งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายการ ดำเนินงานด้วยความสุจริตโปร่งใส ในประเด็นดังนี้
1. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
2. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. นำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในเว็ปไซต์
4.ปรับปรุงทบทวนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5. กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมด้านคุณธรรม

วันที่ : 7 ก.พ.65

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายเลอพงษ์ รักษษเพียร นายก อบต.สามแยก ได้แถลงนโยบาย อบต.สามแยก และได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร่วมกับปลัด อบต.สามแยก พร้อมเจ้าพนักงาน และสภา อบต.สามแยก ณ ห้องประชุม อบต.สามแยก


วันที่ : 4 ม.ค.65

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ

อุปสมบสถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดช

วันที่ 26 ม.ค. 2560

โครงการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ประจำปี

วันที่  29  ธ.ค.  59 –  4  ม.ค. 60

หน่วยบริการ
ตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด 2019
หมู่ที่ 3

วันที่ 20 พ.ค. 2563.

โครงการ ร่วมใจแสดงความความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จภูมิพลฯ

วันที่ : 26 ม.ค. 60

โครงการ ปลูกป่า รักน้ำ รักป่า รักษาธรรมชาติ อบต.สามแยก ชุมชนบ้านด่าน หมู่ 6

วันที่  29  ธ.ค.  59 –  4  ม.ค. 60

วันแม่แห่งชาติ 2563กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

วันที่ : 12 สิงหาคม 2563

งานกิจกรรม
รณรงค์เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 

โครงการ
อบต.สามแยก สัญจร
บ้านด่าน หมู่ 6

วันที่ 9 ก.พ. 2564

กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
(รถดูดส้วม)

16 มีนาคม 64