การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 15
  • 2,339
  • 653
  • 5,220
  • 592
  • 17,970
  • 24,966

โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

นายยุทธชัย พรหมกาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 10
ประธานสภา

นางสุจิตรา สาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 8
รองประธานสภา

นายสิงห์ดำ ทองคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 2

ร้อยตรี สุระศักดิ์ อาจหาญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 3

นางเตือนจิต มิยะวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 4

นายประเทือง สมคะเณย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 5

นางสุกัญญา ศรีวะสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 6

นายบุญยงค์ บุตรนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 7

นางสาวไพรจิตร ศรีโคตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 9

นายล้วน อิสระภาพ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 11

นายบุญธรรม มัฆวิมาลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 12

นายชำนาญ จันใด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 14

นายวัฒนา เนตรวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก หมู่ที่ 15