นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เบอร์โทร :
การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 2
  • 0
  • 0
  • 16
  • 10
  • 130
  • 643

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
 

องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก มีความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2400 ที่ได้มีการย้ายครัวเรือนจากจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งถิ่นฐาน ที่บ้านโนนข่า อยู่มาได้เกิดโรคระบาดขึ้น จึงได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหนองสิม โดยมีผู้เฒ่าโวหาร เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลบุ่ง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมาได้ยกฐานะเป็นตำบลหนองสิม เมื่อปี พ.ศ. 2480 และได้ยุบตำบลหนองสิมขึ้นต่อตำบลกุดเชียงหมี จนถึงปี 2484 ได้เปลี่ยนไปขึ้นกับตำบลสวาท และปีพ.ศ. 2523 ก็ได้จัดตั้งเป็นตำบลสามแยกจนถึงปัจจุบัน สมัยก่อนมีการบริหารงานในรูปแบบสภาตำบล และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกคนแรก คือนายเข็มพร พันธ์สวัสดิ์ และปัจจุบันคือ นายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์ (ลูกชาย) เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก และมีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 14 หมู่บ้าน

ตำบลสามแยก เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีการดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม เรียบง่ายใช้ชีวิตแบบพอเพียง ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 41.71 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา) โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกมากที่สุดในการทำนาปี คือข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 และข้าวหอมมะลิ 105 ชุมชนในตำบลสามแยกถือได้ว่า เป็นชุมชนเกษตรกรรมและได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตรมาโดยตลอด