การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 11
  • 2,210
  • 618
  • 5,220
  • 592
  • 17,841
  • 24,837

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
ตำบลสามแยกเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเลิงนกทา เป็นลักษณะการปกครองท้องถิ่น ๒ รูปแบบ คือ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล และมีอาณาเขตติดต่อที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จดตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้ จดตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก จดตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก จดตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศ ตำบลสามแยกมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขา สภาพดินเป็น ดินร่วนปนทราย

สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน จากเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

 จำนวนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก          หมู่ที่ 2 บ้านห้วยกอย-วังโพน            หมู่ที่ 3 บ้านนาขาม                หมู่ที่ 4 บ้านหนองแฝก                            หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง                 หมู่ที่ 6 บ้านด่าน                                หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม             หมู่ที่ 8 บ้านคึมชาด                                หมู่ที่ 9 บ้านศรีสมพร          หมู่ที่ 10 บ้านโคกสว่าง                     หมู่ที่ 11 บ้านพรสวรรค์           หมู่ที่ 12 บ้านภูดิน                                     หมู่ที่ 13 บ้านเจริญผล        หมู่ที่ 14 บ้านตาลบก                        หมู่ที่ 15 บ้านด่านใต้
– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 11 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15
– จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 4 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1 , 11 , 12 , 13

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
– จำนวนเทศบาล 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลสามแยก

เนื้อที่ มีขนาดประมาณ 53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,014 ไร่

แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตตำบลตำบลสามแยก

 

 

 
  

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก
ถ.ทยาปัสสา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 3512

www.3-yaek.go.th

โทรศัพท์ 045-781528
เบอรืติดต่อผู้บริหาร หัวหน้าส่วน
นายก อบต.สามแยก  โทร 086-8472388
ปลัด อบต.สามแยก  โทร  082-6962655
ผอ.กองช่าง  โทร 086-8799431
นักป้องกันฯ  โทร  081-9655629