การเงิน-การคลัง
สถิติผู้เข้าชม
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 12
  • 96

กิจกรรมศึกษาดูงานการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

15 มีนาคม. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก โดยนายชัชชัย พันธ์สวัสดิ์ คณะผู้บริหาร. นำเจ้าหน้าที่พนักงาน กำนันตำบลสามแยก ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้านในตำบลสามแยก ศึกษาดูงานบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในตำบลสามแยก ศึกษาดูงาน ณ .
???? องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
????องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม. 45 คน
โดยการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลตำบลสามแยก จะดำเนินการก่อสร้าง ณ โคกคึมม่วง บ้านโคกสว่าง